OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI

   1. Niniejszy dokument Ogólnych Warunków Realizacji Usług (dalej: OWR) określa warunki publikacji ofert promocyjnych w Aplikacji Mobilnej Qpony oraz na stronie internetowej blix.pl przez Qpony.pl Sp. z o.o. (dalej: Qpony).
   2. OWR odnosi się do wszystkich zamówień, na których znalazła się adnotacja dotycząca ich obowiązywania.
   3. W stosunku do każdego zamówienia zastosowanie znajdzie OWR w kształcie obowiązującym w dniu jego złożenia. Zmiana OWR w stosunku do już złożonych zamówień jest możliwa pod warunkiem wyrażenia przez zlecającego zgody na nowy kształt OWR.
   4. Aplikacja Mobilna Qpony kierowana jest do tych użytkowników urządzeń mobilnych, którzy 1) są użytkownikami Aplikacji Mobilnej Qpony, którzy zaakceptowali jej regulamin, 2) wybiorą lub znajdą się w obrębie lokalizacji, w której obowiązuje dana oferta promocyjna, 3) których urządzenia mobilne umożliwiają pełną obsługę Aplikacji Mobilnej Qpony, w tym są odpowiednio skonfigurowane oraz posiadają dostęp do Internetu. Zlecający oświadcza iż przyjmuje do wiadomości, że jego oferta promocyjna będzie wyświetlana i możliwa do zrealizowania jedynie przez użytkowników wskazanych powyżej.
   5. Zlecający zobowiązuje się do dostarczania Qpony wszelkich materiałów graficznych, logotypów, zdjęć etc. jakie mogą okazać się przydatne do przygotowania ofert promocyjnych. Zlecający oświadcza iż posiada pełne prawa do wszelkich materiałów, jakie w związku z realizacją Umowy przekaże Qpony i tym samym udziela Qpony licencji na ich eksploatację na potrzeby przygotowywania ofert promocyjnych oraz na ich wykorzystanie w ramach Aplikacji Mobilnej Qpony.
   6. Qpony przygotowuje samodzielnie projekt oferty promocyjnej na podstawie materiałów przekazanych przez zlecającego. Do przedstawionego projektu przysługują zlecającemu dwie bezpłatne poprawki. Ewentualne dodatkowe prace graficzne, w przypadku wyrażenia woli ich przeprowadzenia przez zlecającego, rozliczane będą w oparciu o indywidualne ustalenia ze zlecającym. Na akceptację projektu graficznego oferty promocyjnej zlecającemu przysługują 24 godziny, przy czym projekt kierowany będzie na wskazany w zamówieniu adres email zlecającego. W przypadku braku odpowiedzi zlecającego we wskazanym terminie poczytuje się, iż zaakceptował on projekt bez uwag.
   7. Qpony jest uprawniony do odmowy zamieszczenia konkretnej oferty promocyjnej w Aplikacji Mobilnej Qpony, w szczególności jeżeli dana oferta jest niezgodna z prawem lub dobrymi obyczajami. W takim przypadku Qpony ustali ze zlecającym inną treść oferty promocyjnej.
   8. Usługa objęta zamówieniem może być przez Qpony zrealizowana przy pośrednictwie podmiotów trzecich z tym zastrzeżeniem, iż Qpony ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie.
   9. Wszelkie notyfikacje w ramach Aplikacji Mobilnej Qpony będą w swej formie, treści oraz częstotliwości uzależnione od indywidualnych preferencji danego użytkownika (zainteresowania, ustawienia w Aplikacji Mobilnej Qpony etc.).
   10. Jeżeli nie przewiduje tego zamówienie, zlecającemu nie przysługuje prawo do żądania wprowadzenia modyfikacji do oferty promocyjnej po wstawieniu jej do Aplikacji Mobilnej Qpony. Zlecającemu przysługuje jednak prawo do żądania wycofania oferty promocyjnej z Aplikacji Mobilnej Qpony w każdym momencie, w takim jednak przypadku zlecającemu nie przysługuje zwrot całości ani części uiszczonego wynagrodzenia. Skutek żądania wycofania oferty promocyjnej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma również niedostarczenie przez zlecającego w terminie określonym w zamówienie materiałów niezbędnych dla przygotowania oferty promocyjnej; w takim przypadku Qpony jest uprawnione do niezamieszczenia oferty promocyjnej zlecającego, zaś zlecający jest zobowiązany do uiszczenia całości wynagrodzenia określonego w zamówieniu, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, w którym zlecający był zobowiązany do dostarczenia materiałów zgodnie z podpisanym zamówieniem.
   11. Qpony zastrzega sobie prawo do błędów w ofertach promocyjnych oraz zobowiązuje się do ich poprawy bezzwłocznie po ich wskazaniu przez zlecającego.
   12. Zlecający nie będzie kierował w stosunku do Qpony zarzutów dot. ewentualnych awarii Aplikacji Mobilnej Qpony, które nie wpływają na możliwości jej efektywnego wykorzystania, w tym m. in. z uwagi na krótki okres ich trwania lub ograniczony zasięg lub ograniczony zakres.
   13. Zlecający jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym względem użytkowników Aplikacji Mobilnej Qpony za realizację zamieszczonych ofert promocyjnych. Jednocześnie zlecający zobowiązuje się honorować wszystkie oferty promocyjne zgodne ze złożonym zamówieniem.
   14. Qpony dokłada wszelkich starań w celu maksymalnego rozpowszechnienia Aplikacji Mobilnej Qpony, nie gwarantuje jednak zlecającemu spełnienia określonych poziomów wykorzystania ofert, stopni konwersji etc.
   15. Wszelkie informacje będą wymieniane między Qpony a zlecającym w formie listownej, lub poprzez pocztę elektroniczną, w tym poprzez przesyłanie skanów. Strony za formę pisemną uznają list polecony, fax lub wiadomość elektroniczną (email), przy czym zastosowanie znajdują adresy zamieszczone na zamówieniu.
   16. Za wiadomość push Strony uznają wiadomość tekstową, o objętości 30 znaków w tytule wiadomości oraz 200 znaków w treści wiadomości.
   17. Wiadomości push mogą być wysyłane do tych użytkowników Aplikacji Mobilnej Qpony, którzy 1) zaakceptowali jej regulamin, 2) znajdują się w lokalizacji przewidzianej zamówieniem 3) wyrazili zgodę na otrzymywanie tego rodzaju wiadomości oraz 4) których urządzenia mobilne umożliwiają obsługę tego rodzaju wiadomości, w tym są odpowiednio skonfigurowane oraz posiadają dostęp do Internetu.
   18. W sprawach nieuregulowanym zamówieniem oraz OWR zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.
   19. W przypadku jakichkolwiek sporów narastających z bądź wynikających z realizacji zamówienia, sądem właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Qpony.
   20. Qpony jest uprawniony do informowania o fakcie współpracy w celach autopromocji, w szczególności za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych. Zlecający udziela Qpony na czas realizacji zamówienia oraz po jego zakończeniu licencji na wykorzystanie w tym celu znaków towarowych zlecającego.