OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI

 1. Niniejszy dokument Ogólnych Warunków Realizacji Us┼éug (dalej: OWR) okre┼Ťla warunki publikacji ofert promocyjnych w Aplikacjach Mobilnych lub na stronach internetowych zarz─ůdzanych przez Grup─Ö Blix Sp. z o.o. (dalej: Grupa Blix).
 2. OWR odnosi si─Ö do wszystkich zamówie┼ä, na których znalaz┼éa si─Ö adnotacja dotycz─ůca ich obowi─ůzywania.
 3. W stosunku do ka┼╝dego zamówienia zastosowanie znajdzie OWR w kszta┼écie obowi─ůzuj─ůcym w dniu jego z┼éo┼╝enia. Zmiana OWR w stosunku do ju┼╝ z┼éo┼╝onych zamówie┼ä jest mo┼╝liwa pod warunkiem wyra┼╝enia przez zlecaj─ůcego zgody na nowy kszta┼ét OWR.
 4. Aplikacje Mobilne (aplikacja Qpony, aplikacja Blix, aplikacja Zdrowe Zakupy oraz inne) oraz strony internetowe (www.blix.pl, www.qpony.pl oraz inne) zarz─ůdzane przez Grup─Ö Blix  kierowane s─ů do tych u┼╝ytkowników urz─ůdze┼ä mobilnych oraz internetu, którzy s─ů u┼╝ytkownikami Aplikacji Mobilnych lub stron internetowych, którzy wybior─ů lub znajd─ů si─Ö w obr─Öbie lokalizacji, w której obowi─ůzuje dana oferta promocyjna (w przypadku oferty geolokalizowanej) oraz których urz─ůdzenia mobilne lub stacjonarne umo┼╝liwiaj─ů pe┼én─ů obs┼éug─Ö Aplikacji Mobilnych lub stron internetowych zarz─ůdzanych przez Grup─Ö Blix, w tym s─ů odpowiednio skonfigurowane oraz posiadaj─ů dost─Öp do Internetu. Zlecaj─ůcy publikacj─Ö oferty promocyjnej o┼Ťwiadcza i┼╝ przyjmuje do wiadomo┼Ťci, ┼╝e jego oferta promocyjna b─Ödzie wy┼Ťwietlana i mo┼╝liwa do zrealizowania jedynie przez u┼╝ytkowników wskazanych powy┼╝ej.
 5. Zlecaj─ůcy zobowi─ůzuje si─Ö do dostarczania Grupie Blix wszelkich materia┼éów graficznych, logotypów, zdj─Ö─ç etc. jakie mog─ů okaza─ç si─Ö przydatne do przygotowania ofert promocyjnych. Zlecaj─ůcy o┼Ťwiadcza i┼╝ posiada pe┼éne prawa do wszelkich materia┼éów, jakie w zwi─ůzku z realizacj─ů Umowy przeka┼╝e Grupie Blix i tym samym udziela Grupie Blix licencji na ich eksploatacj─Ö na potrzeby przygotowywania ofert promocyjnych oraz na ich wykorzystanie w ramach Aplikacji Mobilnych oraz stron internetowych zarz─ůdzanych przez Grup─Ö Blix.
 6. Grupa Blix przygotowuje samodzielnie projekt oferty promocyjnej na podstawie materia┼éów przekazanych przez Zlecaj─ůcego publikacj─Ö oferty promocyjnej lub wykorzystuje projekt przekazany przez Zlecaj─ůcego.
 7. Grupa Blix jest uprawniony do odmowy zamieszczenia konkretnej oferty promocyjnej w zarz─ůdzanych przez siebie Aplikacjach Mobilnych lub stronach internetowych, w szczególno┼Ťci, je┼╝eli dana oferta jest niezgodna z prawem lub dobrymi obyczajami. W takim przypadku Grupa Blix ustali ze zlecaj─ůcym inn─ů tre┼Ť─ç oferty promocyjnej.
 8. Us┼éuga obj─Öta zamówieniem mo┼╝e by─ç przez Grup─Ö Blix zrealizowana przy po┼Ťrednictwie podmiotów trzecich z tym zastrze┼╝eniem, i┼╝ Grupa Blix ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za ich dzia┼éanie lub zaniechanie.
 9. Wszelkie notyfikacje w ramach Aplikacji Mobilnych oraz stron internetowych zarz─ůdzanych przez Grup─Ö Blix b─Öd─ů w swej formie, tre┼Ťci oraz cz─Östotliwo┼Ťci uzale┼╝nione od indywidualnych preferencji danego u┼╝ytkownika (zainteresowania, ustawienia etc.).
 10. Je┼╝eli nie przewiduje tego zamówienie, Zlecaj─ůcemu nie przys┼éuguje prawo do ┼╝─ůdania wprowadzenia modyfikacji do oferty promocyjnej po wstawieniu jej do Aplikacji Mobilnych lub stron internetowych zarz─ůdzanych przez Grup─Ö Blix. Zlecaj─ůcemu przys┼éuguje jednak prawo do ┼╝─ůdania wycofania oferty promocyjnej w ka┼╝dym momencie, w takim jednak przypadku Zlecaj─ůcemu nie przys┼éuguje zwrot ca┼éo┼Ťci ani cz─Ö┼Ťci uiszczonego wynagrodzenia. Skutek ┼╝─ůdania wycofania oferty promocyjnej, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj─ůcym, ma równie┼╝ niedostarczenie przez zlecaj─ůcego w terminie okre┼Ťlonym w zamówienie materia┼éów niezb─Ödnych dla przygotowania oferty promocyjnej; w takim przypadku Grupa Blix jest uprawniona do niezamieszczenia oferty promocyjnej zlecaj─ůcego, za┼Ť zlecaj─ůcy jest zobowi─ůzany do uiszczenia ca┼éo┼Ťci wynagrodzenia okre┼Ťlonego w zamówieniu, w terminie 14 dni od dnia up┼éywu terminu, w którym Zlecaj─ůcy by┼é zobowi─ůzany do dostarczenia materia┼éów zgodnie z podpisanym zamówieniem.
 11. Grupa Blix zastrzega sobie prawo do b┼é─Ödów w opublikowanych ofertach promocyjnych oraz zobowi─ůzuje si─Ö do ich poprawy bezzw┼éocznie po ich wskazaniu przez Zlecaj─ůcego.
 12. Zlecaj─ůcy nie b─Ödzie kierowa┼é w stosunku do Grupy Blix zarzutów dot. ewentualnych awarii Aplikacji Mobilnych lub stron internetowych zarz─ůdzanych przez Grup─Ö Blix, które nie wp┼éywaj─ů na mo┼╝liwo┼Ťci ich efektywnego wykorzystania, w tym m. in. z uwagi na krótki okres ich trwania lub ograniczony zasi─Ög lub ograniczony zakres.
 13. Zlecaj─ůcy jest podmiotem wy┼é─ůcznie odpowiedzialnym za realizacj─Ö zamieszczonych ofert promocyjnych, o ile by┼éy one zgodne ze z┼éo┼╝onym zamówieniem.
 14. Grupa Blix dok┼éada wszelkich stara┼ä w celu maksymalnego rozpowszechnienia zarz─ůdzanych przez siebie Aplikacji Mobilnych lub stron internetowych, nie gwarantuje jednak Zlecaj─ůcemu spe┼énienia okre┼Ťlonych poziomów wykorzystania ofert, stopni konwersji etc.
 15. Wszelkie informacje b─Öd─ů wymieniane mi─Ödzy Grup─ů Blix a Zlecaj─ůcym w formie listownej, lub poprzez poczt─Ö elektroniczn─ů, w tym poprzez przesy┼éanie skanów. Strony za form─Ö pisemn─ů uznaj─ů list polecony, fax lub wiadomo┼Ť─ç elektroniczn─ů (email), przy czym zastosowanie znajduj─ů adresy zamieszczone na zamówieniu.
 16. Za wiadomo┼Ť─ç push Strony uznaj─ů wiadomo┼Ť─ç tekstow─ů, o obj─Öto┼Ťci 30 znaków w tytule wiadomo┼Ťci oraz 200 znaków w tre┼Ťci wiadomo┼Ťci.
 17. Wiadomo┼Ťci push mog─ů by─ç wysy┼éane do tych u┼╝ytkowników Aplikacji Mobilnych zarz─ůdzanych przez Grup─Ö Blix, którzy 1) zaakceptowali ich regulamin, 2) znajduj─ů si─Ö w lokalizacji przewidzianej zamówieniem 3) wyrazili zgod─Ö na otrzymywanie tego rodzaju wiadomo┼Ťci oraz 4) których urz─ůdzenia mobilne umo┼╝liwiaj─ů obs┼éug─Ö tego rodzaju wiadomo┼Ťci, w tym s─ů odpowiednio skonfigurowane oraz posiadaj─ů dost─Öp do Internetu.
 18. W sprawach nieuregulowanym zamówieniem oraz OWR zastosowanie znajd─ů przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego w Polsce prawa.
 19. W przypadku jakichkolwiek sporów narastaj─ůcych z b─ůd┼║ wynikaj─ůcych z realizacji zamówienia, s─ůdem w┼éa┼Ťciwym dla ich rozstrzygni─Öcia b─Ödzie s─ůd w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Grupy Blix.
 20. Grupa Blix jest uprawniony do informowania o fakcie wspó┼épracy w celach autopromocji, w szczególno┼Ťci za po┼Ťrednictwem swoich kana┼éów w mediach spo┼éeczno┼Ťciowych. Zlecaj─ůcy udziela Grupie Blix na czas realizacji zamówienia oraz po jego zako┼äczeniu licencji na wykorzystanie w tym celu znaków towarowych zlecaj─ůcego.