Regulamin

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin określa zasady funkcjonowania aplikacji mobilnej Blix oraz towarzyszącej jej strony internetowej www.blix.pl (dalej: Serwisy Blix) oraz zasady i sposób świadczenia za ich pośrednictwem usług drogą elektroniczną przez Grupa Blix Sp. z o.o. Regulamin określa również prawa i obowiązki użytkowników Serwisów Blix oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Grupy Blix Sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego Serwisami Blix. Warunkiem korzystania z Serwisów Blix jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jej zaakceptowanie.

§1

DEFINICJE

 1. Serwisy Blix – darmowa aplikacja mobilna oraz towarzysząca jej strona internetowa, umożliwiające dostęp do ofert promocyjnych za pośrednictwem urządzeń mobilnych (w przypadku aplikacji mobilnej) lub urządzeń stacjonarnych oraz mobilnych (w przypadku strony internetowej).
 2. Regulamin – niniejszy dokument Regulamin Serwisów Blix.
 3. Usługodawca - Grupa Blix Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-529), przy ul. Dąbrowskiego 79a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432201, NIP 783-169-12-00, REGON 302204045, która jest właścicielem oraz podmiotem zarządzającym Serwisami Blix.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna uzyskująca dostęp do Serwisów Blix, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w jej ramach jako konsument, tj. osoba dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Rejestracja – czynność wymagana dla uzyskania przez Użytkownika dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisów Blix, dokonywana na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 6. Konto – indywidualne konto Użytkownika w Serwisach Blix, stworzone na jego rzecz przez Usługodawcę po prawidłowym przeprowadzeniu procesu rejestracji.
 7. Hasło – wskazany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji ciąg znaków, wykorzystywany przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Konta.

§2

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISÓW BLIX

 1. Właścicielem oraz podmiotem zarządzającym Serwisami Blix jest Usługodawca. Główną funkcjonalnością Serwisów Blix jest oferowanie Użytkownikom możliwości zapoznania się z ofertą handlową podmiotów trzecich. 
 2. Jakiekolwiek prawa do Serwisów Blix, w tym w szczególności – choć nie wyłącznie – autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisów Blix, przynależą do Usługodawcy.
 3. Dla prawidłowego i efektywnego wykorzystywania Serwisów Blix, niezbędnym jest korzystanie przez Użytkownika z urządzenia opartego o system operacyjny w wersji umożliwiającej obsługę Serwisów Blix, przy czym urządzenie to powinno być jednocześnie podłączone do sieci Internet.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam może negatywnie wpłynąć na sposób korzystania z Serwisów Blix. Całkowicie zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika w ramach Serwisów Blix wirusów, botów bądź innych kodów, plików lub programów, które mogą przerwać, naruszyć lub ograniczyć możliwość korzystania z Serwisów Blix. Niedozwolone jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisów Blix lub którejkolwiek z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami lub moralnością publiczną lub naruszający czyjekolwiek dobra osobiste.
 5. Użytkownik może korzystać z Serwisów Blix jedynie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub biznesową. W szczególności oznacza to, iż Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania Serwisów Blix w celu prowadzenia działalności zarobkowo-komercyjnej. Osoba korzystająca z Serwisów Blix oświadcza, iż wypełnia zakres definicyjny "Użytkownika", o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

§3

PRZEBIEG PROCESU REJESTRACJI

 1. Rejestracja w Serwisach Blix jest dobrowolna i bezpłatna. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności Usługodawcy nie jest przymusowa, jest jednak niezbędna dla utworzenia Konta oraz dla korzystania przez Użytkownika z Serwisów Blix. 
 2. Warunkiem dla utworzenia Konta jest dokonanie Rejestracji przez Użytkownika. 
 3. Dla celów przeprowadzenia Rejestracji, Usługodawca udostępnia w ramach Serwisów Blix formularz rejestracyjny.
 4. Formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony przez Użytkownika poprzez uzupełnienie i wybór odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym, a następnie powinien zostać zgłoszony do Usługodawcy w sposób wskazany w procesie rejestracyjnym. Podczas konfiguracji Użytkownik definiuje również Hasło, zgodnie ze wskazaniami Serwisów Blix. 
 5. Z chwilą przeprowadzenia procesu Rejestracji, warunkiem zakończenia której jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności Usługodawcy, zawarta zostaje pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, obejmująca prowadzenie przez Usługodawcę Konta, uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta oraz uzyskanie przez Użytkownika dostępu do pełni funkcjonalności Serwisów Blix. 
 6. Korzystanie z Serwisów Blix możliwe jest również bez przeprowadzenia Rejestracji. Brak Rejestracji może jednak ograniczyć ilość oraz rodzaje funkcjonalności Serwisów Blix, do skorzystania z których uprawniony jest Użytkownik. 
 7. Sposób rozdziału uprawnień do korzystania z funkcjonalności Serwisów Blix pomiędzy Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji oraz tych, którzy Rejestracji nie dokonali, jest w pełni zależy od dyskrecjonalnego uznania Usługodawcy, a zależny jest między innymi od czynników technologicznych, wymagających przeprowadzenia procesu Rejestracji dla udostępnienia wybranych funkcjonalności Serwisów Blix.
 8. W dowolnym momencie po dokonaniu Rejestracji, Użytkownik może wysłać do Usługodawcy w dowolnej formie pisemnej (pismo, email lub wybór dedykowanego rozwiązania umiejscowionego w menu Serwisów Blix) żądanie usunięcia przypisanego do niego Konta. Skierowanie takiego żądania jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej z chwilą Rejestracji. Po otrzymaniu żądania, Usługodawca bezzwłocznie usuwa Konto przypisane do Użytkownika.
 9. W terminie 14 dni od dnia Rejestracji, Użytkownik może bez podawania przyczyny odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej z chwilą Rejestracji. Dla odstąpienia niezbędne jest powiadomienie Usługodawcy w dowolnej formie pisemnej (pismo, email lub wybór dedykowanego rozwiązania umiejscowionego w menu Serwisów Blix), przy czym dla ważności oświadczenia o odstąpieniu, wystarczającym jest złożenie go przed upływem 14 dni od dnia Rejestracji. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika zgodnie z niniejszym ust. 9, jest ona uważana za niezawartą.

§4

ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISÓW BLIX

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę świadczone są 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. 
 2. W stosunku do dostępności określonej powyżej wyjątek stanowić mogą awarie, które ograniczają dostęp Użytkowników do Serwisów Blix. Usługodawca nie jest w żaden sposób odpowiedzialny względem Użytkowników z tytułu tego rodzaju awarii, niezależnie od czasu ich trwania lub ich zakresu, choćby całkowicie i trwale uniemożliwiły one korzystanie z Serwisów Blix.
 3. Zamieszczanie ofert handlowych podmiotów trzecich może obejmować zwłaszcza udostępnianie przez Usługodawcę w ramach Serwisów Blix gazetek reklamowych oraz reklam. Reklamy mogą umożliwiać przekierowanie do zewnętrznych aplikacji, stron internetowych lub numerów telefonów (wywoływać połączenie telefoniczne).
 4. Niedozwolone są jakiekolwiek działania Użytkownika, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać działanie Serwisów Blix lub które mogą narazić na szkodę lub dyskomfort Usługodawcę lub pozostałych Użytkowników Serwisów Blix lub jakikolwiek inny podmiot, lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem lub porządkiem publicznym. 
 5. Usługodawca może prowadzić w ramach Serwisów Blix konkursy lub akcje specjalne. Tego rodzaju działania prowadzone będą każdorazowo w oparciu o towarzyszący im regulamin.

§5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisów Blix wywołane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innych podmiotów, awarią sieci telekomunikacyjnych lub awarią infrastruktury technicznej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową lub trwałą niemożność korzystania z Serwisów Blix lub poszczególnych jej funkcjonalności, spowodowaną dokonywaniem przez Usługodawcę konserwacji, ulepszeń lub zmian technologicznych.
 3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika na skutek korzystania z Serwisów Blix przy wykorzystaniu urządzenia pozbawionego ochrony antywirusowej, w tym w szczególności za sytuacje przechwycenia Hasła Użytkownika przez osoby lub podmioty trzecie. Użytkownik powinien stosować odpowiednie aplikacje, oprogramowania lub inne środki techniczne, w tym oprogramowania chroniące prywatność, hasła oraz antywirusowe, w celu bezpiecznego korzystania z Serwisów Blix.
 4. Treści zamieszczone w Serwisach Blix stanowią treści podmiotów trzecich, które Usługodawca jedynie agreguje lub, w przypadku reklam, pozyskuje od podmiotów trzecich, i udostępnia Użytkownikom. W konsekwencji, Usługodawca nie jest i nie może być traktowany jako autor merytorycznych treści zamieszczonych w Serwisach Blix lub podmiot za nie odpowiedzialny.

§6

REKLAMACJE

 1. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do zgłaszania reklamacji dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania Serwisów Blix lub nieprawidłowego sposobu świadczenia usług przez Usługodawcę w drodze pisemnej, tj. listownie na adres siedziby Usługodawcy (ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań) lub drogą email na adres [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia reklamacyjnego, tj. co najmniej imię i nazwisko oraz adres email zgłaszającego. Jeżeli dane zgłaszającego będą w tym zakresie wymagały uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego – o ile będzie to możliwe zważywszy na niekompletność danych – o ich uzupełnienie. Usługodawca może również zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie reklamacji o inne informacje niezbędne dla jej rozpatrzenia, np. dotyczące szczegółowego przebiegu zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji, tj. obejmującej wszystkie dane i informacje niezbędne dla udzielenia odpowiedzi. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w ten sam sposób, w jaki została ona zgłoszona do Usługodawcy. Od sposobu rozpatrzenia reklamacji zgłaszającemu przysługuje prawo do odwołania się do sądu powszechnego.

§7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Polityki prywatności (https://www.qpony.pl/polityka-prywatnosci) oraz na podstawie zgody Użytkownika. W przypadku braku zgody Użytkownika jakiekolwiek jego dane nie są przez Usługodawcę przetwarzane.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i jedynie dla celów świadczenia usług na rzecz Użytkownika oraz celów określonych w Regulaminie oraz celów wskazanych w zgodzie Użytkownika. 
 3. Użytkownik ma w każdym czasie prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych osobowych, co może być jednak równoznaczne z jednoczesnym wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie w jakim żądanie usunięcia danych dotyczy danych, które są niezbędne dla korzystania z Konta. W takim przypadku usunięcie danych Użytkownika z prowadzonego zbioru będzie równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zarówno Użytkownikowi jak i Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może być złożone w formie pisemnej (pismo, email) i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej Stronie. Usługodawca, wraz z momentem otrzymania oświadczenia, bezzwłocznie usunie Konto Użytkownika.
 2. Regulamin dostępny jest pod adresem www.blix.pl/regulamin i może zostać utrwalony przez Użytkownika w wybranej przez niego formie.
 3. Prawem właściwym dla rozwiązywania sporów wynikających z Regulaminu, korzystania z Serwisów Blix lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą z momentem Rejestracji jest prawo polskie.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania w Serwisach Blix. Publikacja odbywa się poprzez aktualizację treści, do których odsyła stosowny link dostępny w ekranie menu lub rejestracji lub logowania do Serwisach Blix oraz wyświetlenia komunikatu w wyznaczonym miejscu w Serwisach Blix. 
 5. W przypadku, w którym Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym Usługodawcę, przy czym tego rodzaju zawiadomienie jednoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług w rozumieniu ust. 1 powyżej. Do momentu doręczenia wypowiedzenia do Usługodawcy, Użytkownika takiego obowiązuje Regulamin w dotychczasowej treści.