Regulamin

   Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin określa zasady funkcjonowania aplikacji mobilnej Blix (dalej: Aplikacja Mobilna Blix) oraz zasady i sposób świadczenia za jej pośrednictwem usług drogą elektroniczną przez Qpony.pl Sp. z o.o. Regulamin określa również prawa i obowiązki użytkowników Aplikacji Mobilnej Blix oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Qpony.pl Sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego Aplikacją Mobilną Blix. Warunkiem korzystania z Aplikacji Mobilnej Blix jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jej zaakceptowanie.

   §1
   DEFINICJE

   1. Aplikacja mobilna Blix – darmowa aplikacja mobilna, umożliwiająca dostęp do ofert promocyjnych za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

   2. Regulamin – niniejszy dokument Regulamin Aplikacji Mobilnej Blix.

   3. Usługodawca – Qpony.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-529), przy ul. Dąbrowskiego 79a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432201, NIP 783-169-12-00, REGON 302204045, która jest właścicielem oraz podmiotem zarządzającym Aplikacją Mobilną Blix.

   4. Użytkownik – osoba fizyczna uzyskująca dostęp do Aplikacji Mobilnej Blix, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w jej ramach jako konsument, tj. osoba dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   §2
   WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ BLIX

   1. Właścicielem oraz podmiotem zarządzającym Aplikacją Mobilną Blix jest Usługodawca. Główną funkcjonalnością Aplikacji Mobilnej Blix jest oferowanie Użytkownikom możliwości zapoznania się z ofertą handlową podmiotów trzecich.

   2. Jakiekolwiek prawa do Aplikacji Mobilnej Blix, w tym w szczególności – choć nie wyłącznie – autorskie prawa majątkowe do elementów Aplikacji Mobilnej Blix przynależą do Usługodawcy.

   3. Dla prawidłowego i efektywnego wykorzystywania Aplikacji Mobilnej Blix, niezbędnym jest korzystanie przez Użytkownika co najmniej z urządzenia opartego o system operacyjny iOS (w wersji min. 7) lub Android (w wersji min. 2.3.3) lub nowszych, przy czym urządzenie to powinno być jednocześnie podłączone do sieci Internet.

   4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam może negatywnie wpłynąć na sposób korzystania z Aplikacji Mobilnej Blix. Całkowicie zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika w ramach Aplikacji Mobilnej Blix wirusów, botów bądź innych kodów, plików lub programów, które mogą przerwać, naruszyć lub ograniczyć możliwość korzystania z Aplikacji Mobilnej Blix. Niedozwolone jest wykorzystywanie przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej Blix lub którejkolwiek z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami lub moralnością publiczną lub naruszający czyjekolwiek dobra osobiste.

   5. Użytkownik może korzystać z Aplikacji Mobilnej Blix jedynie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub biznesową. W szczególności oznacza to, iż Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania Aplikacji Mobilnej Blix w celu prowadzenia działalności zarobkowo-komercyjnej. Osoba korzystająca z Aplikacji Mobilnej Blix oświadcza, iż wypełnia zakres definicyjny “Użytkownika”, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

   §3
   ZASADY FUNKCJONOWANIA APLIKACJI MOBILNEJ BLIX

   1. Usługi świadczone przez Usługodawcę świadczone są 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

   2. W stosunku do dostępności określonej powyżej wyjątek stanowić mogą awarie, które ograniczają dostęp Użytkowników do Aplikacji Mobilnej Blix. Usługodawca nie jest w żaden sposób odpowiedzialny względem Użytkowników z tytułu tego rodzaju awarii, niezależnie od czasu ich trwania lub ich zakresu, choćby całkowicie i trwale uniemożliwiły one korzystanie z Aplikacji Mobilnej Blix.

   3. Zamieszczanie ofert handlowych podmiotów trzecich może obejmować zwłaszcza udostępnianie przez Usługodawcę w ramach Aplikacji Mobilnej Blix gazetek reklamowych oraz reklam. Reklamy mogą umożliwiać przekierowanie do zewnętrznych aplikacji, stron internetowych lub numerów telefonów (wywoływać połączenie telefoniczne).

   4. Niedozwolone są jakiekolwiek działania Użytkownika, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać działanie Aplikacji Mobilnej Blix lub które mogą narazić na szkodę lub dyskomfort Usługodawcę lub pozostałych Użytkowników Aplikacji Mobilnej Blix lub jakikolwiek inny podmiot, lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem lub porządkiem publicznym.

   §4
   ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji Mobilnej Blix wywołane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innych podmiotów, awarią sieci telekomunikacyjnych lub awarią infrastruktury technicznej.

   2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową lub trwałą niemożność korzystania z Aplikacji Mobilnej Blix lub poszczególnych jej funkcjonalności, spowodowaną dokonywaniem przez Usługodawcę konserwacji, ulepszeń lub zmian technologicznych.

   3. Treści zamieszczone w Aplikacji Mobilnej Blix stanowią treści podmiotów trzecich, które Usługodawca jedynie agreguje lub, w przypadku reklam, pozyskuje od podmiotów trzecich, i udostępnia Użytkownikom. W konsekwencji, Usługodawca nie jest i nie może być traktowany jako autor merytorycznych treści zamieszczonych w Aplikacji Mobilnej Blix lub podmiot za nie odpowiedzialny.

   §5
   REKLAMACJE

   1. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do zgłaszania reklamacji dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania Aplikacji Mobilnej Blix lub nieprawidłowego sposobu świadczenia usług przez Usługodawcę w drodze pisemnej, tj. listownie na adres siedziby Usługodawcy (ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań) lub drogą email na adres [email protected]

   2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia reklamacyjnego, tj. co najmniej imię i nazwisko oraz adres email zgłaszającego. Jeżeli dane zgłaszającego będą w tym zakresie wymagały uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego – o ile będzie to możliwe zważywszy na niekompletność danych – o ich uzupełnienie. Usługodawca może również zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie reklamacji o inne informacje niezbędne dla jej rozpatrzenia, np. dotyczące szczegółowego przebiegu zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

   3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji, tj. obejmującej wszystkie dane i informacje niezbędne dla udzielenia odpowiedzi. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w ten sam sposób, w jaki została ona zgłoszona do Usługodawcy. Od sposobu rozpatrzenia reklamacji zgłaszającemu przysługuje prawo do odwołania się do sądu powszechnego.

   §6
   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Polityki prywatności (https://www.qpony.pl/polityka-prywatnosci) oraz na podstawie zgody Użytkownika, udzielanej przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji Mobilnej Blix. W przypadku braku zgody Użytkownika, jakiekolwiek jego dane nie są przez Usługodawcę przetwarzane.

   2. Usługodawca przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i jedynie dla celów świadczenia usług na rzecz Użytkownika oraz celów określonych w Regulaminie oraz celów wskazanych w zgodzie Użytkownika.

   §7
   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Zarówno Użytkownikowi jak i Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może być złożone w formie pisemnej (pismo, email) i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej Stronie. Usługodawca, wraz z momentem otrzymania oświadczenia, bezzwłocznie usunie Konto Użytkownika.

   2. Regulamin dostępny jest pod adresem www.blix.pl/regulamin i może zostać utrwalony przez Użytkownika w wybranej przez niego formie.

   3. Prawem właściwym dla rozwiązywania sporów wynikających z Regulaminu, korzystania z Aplikacji Mobilnej Blix lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą z momentem Rejestracji jest prawo polskie.

   4. Usługodawcy przysługuje prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania w Aplikacji Mobilnej Blix. Publikacja odbywa się poprzez aktualizację treści, do których odsyła stosowny link dostępny w ekranie rejestracji lub logowania do Aplikacji Mobilnej Blix oraz wyświetlenia komunikatu w wyznaczonym miejscu w menu Aplikacji Mobilnej Blix.

   5. W przypadku, w którym Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym Usługodawcę; tego rodzaju zawiadomienie jednoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług w rozumieniu ust. 1 powyżej. Do momentu doręczenia wypowiedzenia do Usługodawcy, Użytkownika takiego obowiązuje Regulamin w dotychczasowej treści.