Regulamin opinii

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OPINII NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ BLIX.PL

§ 1 DEFINICJE

 1. Użytkownik - osoba fizyczna uzyskująca dostęp do Platformy, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w sposób niezwiązany ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. Zamieszczając Opinię na Platformie Blix Użytkownik oznacza ją nazwą Użytkownika, która umożliwia jego identyfikację (Nazwa Użytkownika).
 2. Operator - Qpony.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-529), przy ul. Dąbrowskiego 79a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432201, NIP 783- 169-12-00, REGON 302204045, która jest właścicielem oraz podmiotem zarządzającym Platformą Blix.
 3. Platforma Blix - darmowa witryna internetowa www.blix.pl, umożliwiająca Użytkownikom dostęp do ofert promocyjnych podmiotów trzecich.
 4. Opinia - oznacza zamieszczoną, przechowywaną i rozpowszechnianą opinię Użytkownika dotyczącą danego produktu lub usługi, stanowiącą własny pogląd Użytkownika.
 5. Usługa - oznacza świadczoną przez Operatora dla Użytkownika, na zasadach określonych w Regulaminie, nieodpłatną usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania jego Opinii na Platformie Blix.

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI.

 1. W ramach Usługi, Operator umożliwia Użytkownikowi zamieszczanie, przechowywanie i rozpowszechnianie jego Opinii na Platformie Blix.
 2. Opinie Użytkowników rozpowszechniane są wraz z Nazwą Użytkownika. Jednocześnie z zamieszczeniem Opinii, Operator rejestruje numer IP Użytkownika, w celu umożliwienia jego identyfikacji w przypadku, w którym zamieszczona Opinia naruszać będzie przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 3. Użytkownik zamieszcza Opinie na Platformie Blix za pomocą odpowiedniego formularza, w którym powinien wpisać treść swojej Opinii, swoją Nazwę Użytkownika oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu.
 4. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Opinie zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkowników na Platformie Blix powinny spełniać następujące warunki:
  1. ich zamieszczanie nie powinno zakłócać prawidłowego funkcjonowania i korzystania z Platformy Blix,
  2. treść Opinii powinna być zgodna z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i postanowieniami Regulaminu;
  3. zamieszczone Opinie nie mogą zawierać informacji i danych niepełnych, nieprawdziwych i wprowadzających w błąd,
  4. zamieszczone Opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, treści mających charakter pomówienia lub naruszenia dóbr osobistych osób i podmiotów trzecich, treści obraźliwych lub zawierających szkodliwe oprogramowanie;
  5. powinny szanować prawa innych Użytkowników Platformy Blix.
 5. Ze względów technicznych, czas wysłania przez Użytkownika Opinii nie musi być tożsamy z czasem publicznego udostępnienia Opinii na Platformie Blix.
 6. Użytkownik zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia Opinie na Platformie Blix w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez Usługodawcę Usługi ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych, umożliwiających opublikowanie Opinii na Platformie Blix.
 7. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że zamieszczone, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkownika Opinie na Platformie Blix mogą być czytane lub oceniane lub opiniowane przez innych Użytkowników;
  2. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że Opinie Użytkownika rozpowszechniane są wraz z Nazwą Użytkownika.

§ 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000). Przetwarzanie danych (adres IP) niezbędne jest w celu wykonania usługi omawianej w niniejszym Regulaminie oraz w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Operatorze oraz w jego prawnie uzasadnionym interesie. Operator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i jedynie dla celów świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika. Operator dokłada wszelkich starań w celu bezpiecznego przechowywania przekazanych mu danych oraz zabezpieczenia ich przez nieuprawnionym dostępem osób lub podmiotów trzecich.
 3. Zasady określające zakres, cel, czas przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przysługujących Użytkownikowi praw, związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, opisane są szczegółowo w Polityce Prywatności.
 4. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://www.qpony.pl/polityka-prywatnosci.

§ 4 UŻYTKOWNICY

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania na Platformie Blix wyłącznie Opinii spełniających warunki określone w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Operatora z tytułu zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania przez Użytkownika Opinii nie spełniających warunków określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do zamieszczanych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego Opinii w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie oraz bezpłatne czytanie lub ocenianie lub opiniowanie przez innych Użytkowników, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe do tych Opinii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.).
 3. Korzystanie z Usługi, a w szczególności złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Opinie Użytkownika nie naruszają praw autorskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani jakichkolwiek innych praw lub dóbr osobistych osób lub podmiotów trzecich.
 4. Użytkownik zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia Opinie na Platformie Blix we własnym imieniu, na własną rzecz i na własną odpowiedzialność. Udostępnienie przez Operatora Usługi ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Operator jest uprawniony do wprowadzania przerw w dostępności Usługi lub do zawieszenia lub zaprzestania jej świadczenia w dowolnym momencie.
 2. Operator jest uprawniony do moderowania Opinii, tj. niezamieszczania Opinii, które naruszają Regulamin. Operator jest również uprawniony do usuwania już zamieszczonych Opinii, które naruszają Regulamin, co nie jest jednak równoznaczne z uprawnieniem Operatora do ingerowania w treść Opinii zamieszczonych przez Użytkownika.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika (w tym danych osobowych) i treści jego Opinii uprawnionym osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i treści uprawnionym osobom lub organom wynika z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do zgłaszania reklamacji dotyczących nieprawidłowego sposobu świadczenia Usługi przez Usługodawcę w drodze pisemnej, tj. listownie na adres siedziby Operatora (ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań) lub drogą email na adres: [email protected].
 2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane umożliwiające identyfikację Użytkownika dokonującego zgłoszenia reklamacyjnego, tj. co najmniej imię i nazwisko oraz adres email zgłaszającego. Jeżeli dane zgłaszającego będą w tym zakresie wymagały uzupełnienia, Operator zwróci się do zgłaszającego – o ile będzie to możliwe zważywszy na niekompletność danych – o ich uzupełnienie. Operator może również zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie reklamacji o inne informacje niezbędne dla jej rozpatrzenia, np. dotyczące szczegółowego przebiegu zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
 3. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji, tj. obejmującej wszystkie dane i informacje niezbędne dla udzielenia odpowiedzi. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w ten sam sposób, w jaki została ona zgłoszona do Usługodawcy. Od sposobu rozpatrzenia reklamacji zgłaszającemu przysługuje prawo do odwołania się do sądu powszechnego.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Platformie Blix.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkownika po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej Platformy Blix. Zmieniony Regulamin obowiązuje w stosunku do wszystkich Opinii dodawanych przez Użytkowników po dokonaniu przedmiotowych zmian Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Polsce.